Regulamin

Administratorem witryny internetowej berkey.pl oraz stroną umowy jest REACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowicach, NIP 8842755281, REGON 361861679, KRS 0000564155 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro / Adres do korespondencji: REACTIVE Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Gdyńska 25

Inne formy kontaktu:

Email: berkey@berkey.pl
Tel.: 576 BERKEY (576 237539)

Zasady dotyczące gwarancji

REACTIVE Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupiony produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych podczas zwykłego użytku konsumenckiego. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje reklamacji produktu spowodowanych przez inne przyczyny, niż dla okresu czasu i warunków określonych poniżej, oraz gdy produkt nie został nabyty bezpośrednio od REACTIVE Sp. z o.o. W zależności od nabytego produktu, przez okres maksymalnie 24 miesięcy, zgodnie z oznaczeniem okresu udzielenia gwarancji dla poszczególnych produktów poniżej, REACTIVE Sp. z o.o. będzie rozpatrywać roszczenia gwarancyjne reklamowanych produktów, które oceni jako nie działające prawidłowo w sposób wyłącznie według własnego uznania.

REACTIVE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikłe w trakcie użytkowania nabytych produktów uszkodzenie mienia osobistego, także w przypadku wady produktu, niewłaściwego użycia, nadużycia, wypadku lub zaniedbania. Również odpowiedzialność zapobiegania niewłaściwemu użyciu i wymiana części, które ze względu na naturalny przebieg zużycia należy wymienić, leży po stronie użytkownika.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do produktów użytych w celach nie zgodnych z przewidzianym zastosowaniem oraz które, w ocenie REACTIVE Sp. z o.o., zostały zmienione w sposób, który negatywnie wpływa na jego wydajność, a także do drobnych, naturalnych ukruszeń krawędzi w nowych elementach filtrujących Black Berkey. Ponadto niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie zakupów detalicznych i nie może być przenoszona. Wszelkie spory dotyczące gwarancji lub zgłoszonego roszczenia regulowane będą przez prawo obowiązujące w Polsce. Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzielaną przez REACTIVE Sp. z o.o. 

Elementy filtrujące Black Berkey, Elementy filtrujące Berkey Earth oraz zbiorniki systemów Berkey objęte są 24-miesięczną gwarancją.
Elementy filtrujące Berkey PF-2, PF-4, Ceramic Super Sterasyl oraz akcesoria Berkey objęte są 6-miesięczną gwarancją.

Wyłączenie gwarancji:

Oprócz wszelkich uszkodzeń mechanicznych, następujące działania spowodują utratę gwarancji:

1. Próby użycia elementów filtrujących Berkey Earth lub Ceramic Super Sterasyl w sposób ciśnieniowy.
2. Doprowadzenie któregokolwiek z elementów filtrujących Berkey do zamarznięcia.
3. Używanie osuszaczy wody z którymkolwiek z elementów filtrujących Berkey.
4. Złamanie, pęknięcie lub inne uszkodzenie elementów filtrujących Berkey lub ich części.
5. Przeprowadzenie testu czerwonego barwnika spożywczego z zainstalowanymi elementami filtrami PF-2. Uwaga: Aby elementy filtrujące PF-2 nie utraciły sześciomiesięcznej gwarancji, przed wykonaniem próby czerwonego barwnika spożywczego muszą zostać zdemontowane.
6. Używanie wody pochodzącej z układu zmiękczającego wodę.
Uwaga: Takie działanie może skleić elementy Berkey lub spowodować rdzewienie stali.
7. Jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta lub sprzedawcy.

Jak otrzymać usługę gwarancyjną

Aby uzyskać usługę gwarancyjną należy dostarczyć produkt wraz z dowodem nabycia towaru od REACTIVE Sp. z o.o., w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom ochrony na adres: REACTIVE Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego. Nie będą odbierane przesyłki reklamacyjne przesłane za pobraniem.

Zapytania dotyczące reklamacji należy kierować do Biura Obsługi Klienta:
ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, email: berkey@berkey.pl, tel.: 576 BERKEY (576 237539).

Opis procedury reklamacyjnej

Aby uzyskać usługę gwarancyjną należy dostarczyć produkt wraz z dowodem nabycia towaru od REACTIVE Sp. z o.o., w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom ochrony na adres: REACTIVE Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego. Nie będą odbierane przesyłki reklamacyjne przesłane za pobraniem.

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni roboczych dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru do Biura Obsługi Klienta REACTIVE Sp. z o.o. na adres podany poniżej.

Zapytania dotyczące reklamacji należy kierować do Biura Obsługi Klienta:
ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, email: berkey@berkey.pl, tel.: 576 BERKEY (576 237539).

Warunki i zasady odstąpienia od umowy i zwrotu towaru 

1. Kupujący może odstąpić od umowy tylko w przypadku nowych przedmiotów.
2. Odsyłany w ramach odstąpienia od umowy towar nie może nosić żadnych śladów używania i powinien zostać odesłany na podany adres do zwrotów bezwzględnie w oryginalnym opakowaniu, tak, aby nadal możliwe było zaoferowanie tego produktu innym klientom jako nowy, nigdy nie używany.
3. Koszty wysyłki w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru pokrywa kupujący.
4. O odstąpieniu od umowy kupujący winien poinformować sprzedającego na piśmie pocztą rejestrowaną (tradycyjną bądź elektroniczną na adres berkey@berkey.pl) w terminie 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru, przy czym dla zachowania terminu odstąpienia od umowy liczy się data nadania korespondencji.
5. Kupujący może skorzystać z poniższego formularza:

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

REACTIVE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 25
58-100 Świdnica

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

nazwa produktu: .............................................................................

data zakupu i nr faktury: ..................................................................

imię i nazwisko:...............................................................................

adres ................................................................................................

data (odstąpienia od umowy) ...........................................................

Podpis (jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej) ...........................................

6. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący winien odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
7. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem spełnienia w/w warunków, kupujący jest zobowiązany do załączeniu do odsyłanego produktu oryginału dowodu zakupu.
8. W przypadku stwierdzenia przez sprzedającego, że odesłany towar jest uszkodzony, był używany, względnie nosi ślady używania, bądź też nie został załączony oryginał dowodu zakupu, sprzedający ma prawo odmówić uznania zwrotu.