Regulamin

Administratorem witryny internetowej berkey.pl oraz stroną umowy jest Berkey Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, NIP 8842794281, REGON 381581065, KRS 0000753171, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Biuro / Adres do korespondencji: Berkey Polska Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Gdyńska 25

Inne formy kontaktu:

Email: berkey@berkey.pl
Tel.: 576 BERKEY (576 237539)

Zasady dotyczące gwarancji

Berkey Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupiony produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych podczas zwykłego użytku konsumenckiego. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje reklamacji produktu spowodowanych przez inne przyczyny, niż dla okresu czasu i warunków określonych poniżej, oraz gdy produkt nie został nabyty bezpośrednio od Berkey Polska Sp. z o.o. W zależności od nabytego produktu, maksymalnie przez okres udzielenia gwarancji dla poszczególnych produktów wskazany poniżej, Berkey Polska Sp. z o.o.będzie rozpatrywać roszczenia gwarancyjne reklamowanych produktów, które oceni jako nie działające prawidłowo w sposób wyłącznie według własnego uznania.

Berkey Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikłe w trakcie użytkowania nabytych produktów uszkodzenie mienia osobistego, także w przypadku wady produktu, niewłaściwego użycia, nadużycia, wypadku lub zaniedbania. Również odpowiedzialność zapobiegania niewłaściwemu użyciu i wymiana części, które ze względu na naturalny przebieg zużycia należy wymienić, leży po stronie użytkownika.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do produktów użytych w celach nie zgodnych z przewidzianym zastosowaniem oraz które, w ocenie Berkey Polska Sp. z o.o., zostały zmienione w sposób mający negatywny wpływ na jego wydajność, a także do drobnych, naturalnych ukruszeń krawędzi w nowych elementach filtrujących Black Berkey®. Gwarancja ta dotyczy wyłącznie zakupów detalicznych i nie może być przenoszona. Wszelkie spory dotyczące gwarancji lub zgłoszonego roszczenia regulowane będą przez prawo obowiązujące w Polsce. Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzielaną przez Berkey Polska Sp. z o.o.

Okres gwarancji dla poszczególnych produktów

Gwarancją 24-miesięczną, liczoną proporcjonalnie w okresach 6-miesięcznych* objęte są:

 • zbiorniki oraz pokrywa systemów Berkey® ze stali nierdzewnej
 • elementy filtrujące Black Berkey®
 • elementy filtrujące Berkey Earth®

Gwarancją 6-miesięczną objęte są:

 • zbiorniki oraz pokrywa systemu Berkey Light®
 • elementy filtrujące Berkey PF-2
 • elementy filtrujące Berkey PF-4
 • elementy filtrujące Super Sterasyl
 • filtry wymienne dla butelki filtrującej Sport Berkey®
 • filtry prysznicowe Berkey®
 • akcesoria Berkey®

Wyłączenie gwarancji

Oprócz wszelkich uszkodzeń mechanicznych, następujące działania spowodują utratę gwarancji:

 1. Próby użycia elementów filtrujących Berkey Earth® lub Ceramic Super Sterasyl w sposób ciśnieniowy.
 2. Doprowadzenie któregokolwiek z elementów filtrujących Berkey® do zamarznięcia.
 3. Używanie osuszaczy wody z którymkolwiek z elementów filtrujących Berkey®.
 4. Złamanie, spowodowanie pęknięcia lub uszkodzenia elementów filtrujących Berkey® lub ich części.
 5. Przeprowadzenie testu czerwonego barwnika spożywczego z zainstalowanymi elementami filtrami PF-2. Uwaga! Aby elementy filtrujące PF-2 nie utraciły sześciomiesięcznej gwarancji, przed wykonaniem próby czerwonego barwnika spożywczego muszą zostać zdemontowane.
 6. Używanie wody pochodzącej z układu zmiękczającego wodę. Uwaga! Takie działanie może skleić elementy Berkey® lub spowodować rdzewienie stali.
 7. Jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta lub sprzedawcy.

Jak otrzymać usługę gwarancyjną

Aby uzyskać usługę gwarancyjną należy dostarczyć produkt wraz z dowodem nabycia towaru od Berkey Polska Sp. z o.o., w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom ochrony na adres: Berkey Polska Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego. Nie będą odbierane przesyłki reklamacyjne przesłane za pobraniem.

Zapytania dotyczące reklamacji należy kierować do Biura Obsługi Klienta: Berkey Polska Sp. z o.o.,
ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, email: berkey@berkey.pl, tel.: 57 623 75 39.

Opis procedury reklamacyjnej

Aby uzyskać usługę gwarancyjną należy dostarczyć produkt wraz z dowodem nabycia towaru od Berkey Polska Sp. z o.o., w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom ochrony na adres: Berkey Polska Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego. Nie będą odbierane przesyłki reklamacyjne przesłane za pobraniem.

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni roboczych dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru do Biura Obsługi Klienta Berkey Polska Sp. z o.o. na adres podany poniżej.

Zapytania dotyczące reklamacji należy kierować do Biura Obsługi Klienta:
ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, email: berkey@berkey.pl, tel.: 576 BERKEY (576 237539).

Warunki i zasady odstąpienia od umowy i zwrotu towaru 

 1. Kupujący może odstąpić od umowy tylko w przypadku nowych, nie używanych przedmiotów.
 2. Odsyłany w ramach odstąpienia od umowy towar nie może nosić żadnych śladów używania i powinien zostać odesłany na podany adres do zwrotów bezwzględnie w oryginalnym opakowaniu, tak, aby nadal możliwe było zaoferowanie tego produktu innym klientom jako nowy, nigdy nie używany.
 3. Koszty wysyłki w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru pokrywa kupujący.
 4. O odstąpieniu od umowy kupujący winien poinformować sprzedającego na piśmie pocztą rejestrowaną (tradycyjną bądź elektroniczną na adres berkey@berkey.pl) w terminie 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru, przy czym dla zachowania terminu odstąpienia od umowy liczy się data nadania korespondencji.
 5. Kupujący może skorzystać z poniższego formularza:

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Berkey Polska Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 25
58-100 Świdnica

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

nazwa produktu: .............................................................................

data zakupu i nr faktury: ..................................................................

imię i nazwisko:...............................................................................

adres ................................................................................................

data (odstąpienia od umowy) ...........................................................

Podpis (jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej) ...........................................

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący winien odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem spełnienia w/w warunków, kupujący jest zobowiązany do załączeniu do odsyłanego produktu oryginału dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia przez sprzedającego, że odesłany towar jest uszkodzony, był używany, względnie nosi ślady używania, bądź też nie został załączony oryginał dowodu zakupu, sprzedający ma prawo odmówić uznania zwrotu.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący winien odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem spełnienia w/w warunków, kupujący jest zobowiązany do załączeniu do odsyłanego produktu oryginału dowodu zakupu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez sprzedającego, że odesłany towar jest uszkodzony, był używany, względnie nosi ślady używania, bądź też nie został załączony oryginał dowodu zakupu, sprzedający ma prawo odmówić uznania zwrotu.

---------------------------------------------------------------

* W przypadku złożenia zasadnej reklamacji oraz uznaniu przez Berkey Polska Sp. z o.o. żądania przez Klienta zwrotu gotówki, odpowiedzialność z tytułu gwarancji dla produktów objętych gwarancją 24-miesięczną liczoną proporcjonalnie w okresach 6-miesięcznych kalkulowana jest w następujący sposób:

 • w okresie od dnia dostawy przez pierwsze 6 miesięcy - zwrot 100% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 7 do 12 miesiąca licząc od dnia dostawy - zwrot 75% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 13 do 18 miesiąca licząc od dnia dostawy - zwrot 50% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 19 do 24 miesiąca licząc od dnia dostawy - zwrot 25% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji

W przypadku złożenia zasadnej reklamacji oraz uznaniu przez Berkey Polska Sp. z o.o. żądania przez Klienta wymiany produktu na nowy, w celu realizacji gwarancji Klient zobowiązany będzie dokonać dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną danego produktu w sklepie Berkey Polska na dzień złożenia reklamacji a proporcjonalnym stosunkiem jego zużycia, liczonego na dzień złożenia reklamacji:

 • w okresie od dnia dostawy przez pierwsze 6 miesięcy - 0% dopłaty za wymianę na nowy produkt
 • w okresie od 7 do 12 miesiąca licząc od dnia dostawy - dopłata 25% ceny danego produktu w sklepie Berkey Polska (berkey.pl) na dzień złożenia reklamacji
 • w okresie od 13 do 18 miesiąca licząc od dnia dostawy - dopłata 50% ceny danego produktu w sklepie Berkey Polska (berkey.pl) na dzień złożenia reklamacji
 • w okresie od 19 do 24 miesiąca licząc od dnia dostawy - dopłata 75% ceny danego produktu w sklepie Berkey Polska (berkey.pl) na dzień złożenia reklamacji