Regulamin

Administratorem witryny internetowej www.berkey.pl oraz stroną umowy jest Berkey Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP 5252913553, REGON 522386656, KRS 0000978754, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Biuro / Adres do korespondencji: Berkey Polska Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Gdyńska 25

Inne formy kontaktu:

Email: [email protected]
Tel.: 576 237 539 (576 BERKEY)

Definicje

SPRZEDAWCA: Berkey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 5252913553
NABYWCA: Osoba która zakupiła produkt u SPRZEDAWCY

Formy płatności

Dostępne formy płatności: Przelew tradycyjny.

Zwroty płatności

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Czas realizacji

Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Zasady dotyczące gwarancji

SPRZEDAWCA gwarantuje, że zakupiony produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych podczas zwykłego użytku konsumenckiego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje reklamacji produktu spowodowanych przez inne przyczyny, niż dla okresu czasu i warunków określonych poniżej, oraz gdy produkt nie został nabyty bezpośrednio od SPRZEDAWCY. W zależności od nabytego produktu, w okresie trwania ochrony gwarancyjnej zgodnie z oznaczeniem okresów gwarancji dla poszczególnych produktów poniżej, SPRZEDAWCA będzie rozpatrywać roszczenia gwarancyjne reklamowanych produktów, które oceni jako nie działające prawidłowo lub wadliwe w sposób wyłącznie według własnego uznania.

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikłe w trakcie użytkowania nabytych produktów uszkodzenie mienia osobistego, także w przypadku wady produktu, niewłaściwego użycia, nadużycia, wypadku lub zaniedbania. Również odpowiedzialność zapobiegania niewłaściwemu użyciu oraz wymiana części, które ze względu na naturalny proces zużycia podlegają okresowej wymianie, leży po stronie NABYWCY.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do produktów użytych w celach nie zgodnych z przewidzianym zastosowaniem oraz które, w ocenie SPRZEDAWCY, zostały zmienione w sposób, który negatywnie wpływa na jego wydajność, a także do drobnych, naturalnych ukruszeń krawędzi w nowych elementach filtrujących Black Berkey®. Elementy filtrujące Black Berkey® mogą różnić się od siebie nieznacznie długością, co nie jest wadą produktu i nie stanowi podstawy do ich wymiany. Ponadto niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie zakupów detalicznych i nie może być przenoszona. Wszelkie spory dotyczące gwarancji lub zgłoszonego roszczenia regulowane będą przez prawo obowiązujące w Polsce.

Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzielaną przez SPRZEDAWCĘ.

Okres udzielenia gwarancji

Poszczególne produkty lub grupy produktów objęte są następującymi okresami gwarancyjnymi:

24 miesiące (gwarancja liczona proporcjonalnie w okresach 6-miesięcznych)*
 • elementy filtrujące (filtry) Black Berkey®
12 miesięcy
 • zbiorniki systemów Berkey® z komorami ze stali nierdzewnej
 • zbiorniki systemów Berkey Light®
6 miesięcy
 • elementy filtrujące (filtry) Berkey PF-2™ oraz Berkey PF-4™
 • elementy filtrujące (filtry) Ceramic Super Sterasyl™
 • filtry prysznicowe / wannowe Berkey®
 • butelka filtrująca Sport Berkey® oraz filtry wymienne do butelki filtrującej Sport Berkey®
 • akcesoria i części zamienne Berkey® 

 

* W przypadku złożenia zasadnej reklamacji oraz uznaniu przez SPRZEDAWCĘ żądania przez NABYWCĘ zwrotu gotówki, odpowiedzialność z tytułu gwarancji dla produktów objętych gwarancją 24-miesięczną liczoną proporcjonalnie w okresach 6-miesięcznych kalkulowana jest w następujący sposób:
 • w okresie od dnia dostawy przez pierwsze 6 miesięcy - zwrot 100% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 7 do 12 miesiąca licząc od dnia dostawy - zwrot 75% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 13 do 18 miesiąca licząc od dnia dostawy - zwrot 50% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 19 do 24 miesiąca licząc od dnia dostawy - zwrot 25% ceny nabycia produktu podlegającego reklamacji
* W przypadku złożenia zasadnej reklamacji oraz uznaniu przez SPRZEDAWCĘ żądania przez NABYWCĘ wymiany produktu na nowy, NABYWCA zobowiązany będzie dokonać dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nabycia danego produktu a liczoną na dzień złożenia reklamacji wartością tego produktu, wynikającą ze stosunku zużycia:
 • w okresie od dnia dostawy przez pierwsze 6 miesięcy - 0% dopłaty za wymianę na nowy produkt
 • w okresie od 7 do 12 miesiąca licząc od dnia dostawy - dopłata 25% ceny aktualnej produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 13 do 18 miesiąca licząc od dnia dostawy - dopłata 50% ceny aktualnej produktu podlegającego reklamacji
 • w okresie od 19 do 24 miesiąca licząc od dnia dostawy - dopłata 75% ceny aktualnej produktu podlegającego reklamacji

Wyłączenie gwarancji

Oprócz wszelkich uszkodzeń mechanicznych, następujące działania spowodują utratę gwarancji:
 1. Używanie osuszaczy wody z którymkolwiek z elementów filtrujących Berkey®.
 2. Doprowadzenie któregokolwiek z elementów filtrujących Berkey® do zamarznięcia.
 3. Złamanie, spowodowanie pęknięcia lub inne uszkodzenie elementów filtrujących bądź filtrów Berkey®, ich części lub którejkolwiek innej części systemu.
 4. Przeprowadzenie testu czerwonego barwnika spożywczego z zainstalowanymi filtrami PF-2™.
  (!) Uwaga: Aby elementy filtrujące PF-2™ nie utraciły ochrony gwarancyjnej, przed wykonaniem próby czerwonego barwnika spożywczego muszą zostać zdemontowane.
 5. Jeśli nabyty produkt został użyty niezgodnie z zaleceniami SPRZEDAWCY lub instrukcją obsługi.
(!) Uwaga: Używanie do filtrowania wody pochodzącej z układu zmiękczającego jest dopuszczalne, lecz nie zalecane. W przypadku stosowania wody bardzo miękkiej, w dłuższej perspektywie czasu może dojść do skrócenia okresu żywotności elementów filtrujących Berkey® i/lub śladowego rdzewienia stali.

Opis procedury reklamacyjnej

W przypadku stwierdzenia w trakcie trwania ochrony gwarancyjnej wady produktu podlegającej gwarancji, zalecamy w pierwszej kolejności kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Aby uzyskać usługę gwarancyjną należy dostarczyć produkt wraz z dowodem nabycia towaru od SPRZEDAWCY, w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym, gwarantującym skuteczny poziom ochrony podczas transportu, na adres: Berkey Polska Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt NABYWCY. Nie będą odbierane przesyłki reklamacyjne nadane do SPRZEDAWCY za pobraniem.

Zapytania dotyczące reklamacji należy kierować do Biura Obsługi Klienta:

 • pocztą tradycyjną: Berkey Polska Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica
 • pocztą elektroniczną (email): [email protected]
 • telefonicznie: 576 237 539 (576 BERKEY)

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni roboczych dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru do Biura Obsługi Klienta Berkey Polska Sp. z o.o. na adres BOK podany powyżej.

Warunki i zasady odstąpienia od umowy i zwrotu towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie nowych, nie używanych przedmiotów.
 3. Odsyłany w ramach odstąpienia od umowy towar nie może nosić żadnych śladów używania i powinien zostać odesłany na podany adres do zwrotów w oryginalnym opakowaniu, tak, aby nadal możliwe było zaoferowanie tego produktu innym nabywcom jako nowy, nigdy nie używany.
 4. Koszty wysyłki w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru pokrywa Konsument.
 5. O odstąpieniu od umowy Konsument winien poinformować sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru. W przypadku przesłania odstąpienia od umowy pocztą rejestrowaną, dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy liczy się data nadania korespondencji.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument winien odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku stwierdzenia przez sprzedającego, że odesłany towar jest uszkodzony, był używany, względnie nosi ślady używania, sprzedający ma prawo odmówić uznania zwrotu.
 8. Konsument może skorzystać z poniższego formularza:

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

nazwa produktu: .............................................................................

data zakupu i nr faktury: ..................................................................

imię i nazwisko:...............................................................................

adres ................................................................................................

data (odstąpienia od umowy) ...........................................................

Podpis (jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej) ...........................................